Ban chấp hành
Ban chấp hành hiệp hội
Ban chấp hành hiệp hội 
BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI
Ban thường trực hiệp hội
Điều lệ Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trọng lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và là thành viên...

BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI
Ban kiểm tra hiệp hội 
 
>