Hội Khách sạn
BAN CHẤP HÀNH HỘI KHÁCH SẠN KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2020 - 2024
Ban chấp hành Hội Khách sạn Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm các thành viên sau:
 
>